Försäljningsvillkor

Nedan ser du våra försäljningsvillkor och policy för vår hemsida. Skulle det vara några oklarheter är du välkommen att kontakta oss.

 • Ordererkännande

  Säljarens ordererkännande är bindande för köparen

 • Pris

  Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt och i förekommande fall reklamskatt. Priserna är baserade på vid tidpunkt för offerten/ ordererkännandet gällande produktionspriser och valutakurser. Om säljarens kostnader för leveransens fullgörande skulle öka till följd av höjda råvarupriser, valutakursförändringar eller annan orsak utanför säljarens kontroll ger säljaren rätt att ändra avtalade priser.

 • Volym

  Vid leverans av icke lagervara förbehåller sig SM AB rätten till över- respektive underleverans med max 10 % av det beställda antalet och med debitering i enlighet därmed.

 • Leveranstid

  Angiven leveranstid är att betraktas som ungefärlig. Säljaren fritar sig från varje ersättningsskyldighet i händelse av leveransförsening orsakad av omständighet varöver säljaren icke råder. I sådant fall är säljaren berättigad uppskjuta leveransen eller annullera avtalet.

 • Transportrisk

  Transport sker på köparens risk. Leverans sker fritt SM ABs lager i Söderhamn. SM AB ombesörjer således i förekommande fall transporter, men med extern fraktförare på kundens uppdrag, ansvar och kostnad.

 • Emballage

  Emballage debiteras särskilt, när icke annat överenskommits.

 • Ställkostnad

  Vid leverans med ett varuvärde exklusive moms understigande 350 kronor, debiteras en särskild ställkostnad med 100 kr.

 • Dröjsmålsränta

  Dröjsmålsränta utgår med åtta procentenheter över gällande referensränta och med ett faktureringstillägg på 50 kr.

 • Anmärkning

  Anmärkning mot leverans skall framställas omgående efter mottagandet.

 • Ansvar

  Om levererad vara, där icke särskild garanti utfärdats av säljaren, vid prövning visar sig vara behäftad med material- eller fabrikationsfel, förbinder sig säljaren att efter eget val utbyta eller till fakturerat pris återtaga den felaktiga varan.

  Säljaren fritager sig från varje anspråk på ersättning för skada, stillestånd eller andra kostnader av direkt eller indirekt art som kan uppstå för köparen.

 • Policy för webbplats

  Behandlingen av personuppgifter om Skyltar & Märkens kunder

  Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Skyltar & Märken AB eller skyltar.se. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

  Personuppgiftsansvarig

  Skyltar & Märken AB (556058-2479) är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. Skyltar & Märken Prono AB (556350-2698) som är produktionsbolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för deras respektive verksamhet.

  Kontakt

  Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom något av dessa bolag kan du vända dig till vår kundtjänst via e-post info@skylta.se eller eller telefon 08-4498210. Du kan också läsa vår integritetspolicy på denna länk.

  Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud på mail till dataskydd@skyltar.se eller till ;

  Skyltar & Märken AB
  Att dataskyddsombud
  Box 1063
  14122  Huddinge

  Beställningar och reklamationer

  När du beställer en vara eller tjänst hos Skyltar & Märken AB via till exempel Internet, telefon eller i en butik, kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Skyltar & Märkens tjänster samt för marknadsföringsändamål inom Skyltar & Märken AB. (inga personuppgifter lämnas ut utanför koncernen).

  Personnummer kan komma att registreras för att vi ska kunna ge krediter om du till exempel handlar mot faktura och måste registreras i kravärenden.

  Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

  Hur länge finns uppgifterna kvar?

  Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller garantier.

  Om du väljer att registrera ett kundkonto i vår Internetbutik finns det särskilda regler om hur länge uppgifterna kommer att finnas kvar hos oss, reglerna framgår av våra allmänna köpvillkor

  Uppgifter om företag

  För enskild näringsidkare kan personnummer komma att registreras eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

  Registerutdrag och rättelser

  Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Skyltar & Märken AB. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet (adress finns ovan).

  Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Kundtjänst (kontaktinformation finns ovan).

  Cookies

  Skyltar & Märken AB kan använda cookies på dessa webbplatser. En cookie är en fil som webbplatsen kan skicka till användarens webbläsare, varifrån den kan sparas i användarens system som en anonym identifierare. Med hjälp av cookien kan datorn, men inte dess användare identifieras.

  Om du inte vill ta emot cookies eller du vill få ett meddelande när en cookie håller på att sparas på din dator ska du göra denna inställning i din webbläsare, om webbläsaren möjliggör det. Du bör vara medveten om att det kan hända att du inte kan se vissa avsnitt av webbplatsen som skulle kunna göra användningen av den smidigare, om du inte tillåter cookies.
  De anonyma uppgifter som Skyltar & Märken AB och Skyltar & Märken Prono AB samlar in används och analyseras endast som en helhet, vilket främjar utvecklingen av webbplatserna. Cookies kan också möjliggöra att du när du en gång har loggat in på våra tjänster inte behöver ange ditt lösenord vid nya besök.

  GDPR, Integritetspolicy