Försäljningsvillkor

 • Ordererkännande

  Säljarens ordererkännande är bindande för köparen

 • Pris

  Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt och i förekommande fall reklamskatt. Priserna är baserade på vid tidpunkt för offerten/ ordererkännandet gällande produktionspriser och valutakurser. Om säljarens kostnader för leveransens fullgörande skulle öka till följd av höjda råvarupriser, valutakursförändringar eller annan orsak utanför säljarens kontroll ger säljaren rätt att ändra avtalade priser.

 • Volym

  Vid leverans av icke lagervara förbehåller sig SM AB rätten till över- respektive underleverans med max 10 % av det beställda antalet och med debitering i enlighet därmed.

 • Leveranstid

  Angiven leveranstid är att betraktas som ungefärlig. Säljaren fritar sig från varje ersättningsskyldighet i händelse av leveransförsening orsakad av omständighet varöver säljaren icke råder. I sådant fall är säljaren berättigad uppskjuta leveransen eller annullera avtalet.

 • Transportrisk

  Transport sker på köparens risk. Leverans sker fritt SM ABs lager i Söderhamn. SM AB ombesörjer således i förekommande fall transporter, men med extern fraktförare på kundens uppdrag, ansvar och kostnad.

 • Emballage

  Emballage debiteras särskilt, när icke annat överenskommits.

 • Ställkostnad

  Vid leverans med ett varuvärde exklusive moms understigande 350 kronor, debiteras en särskild ställkostnad med 100 kr.

 • Dröjsmålsränta

  Dröjsmålsränta utgår med åtta procentenheter över gällande referensränta och med ett faktureringstillägg på 50 kr.

 • Anmärkning

  Anmärkning mot leverans skall framställas omgående efter mottagandet.

 • Ansvar

  Om levererad vara, där icke särskild garanti utfärdats av säljaren, vid prövning visar sig vara behäftad med material- eller fabrikationsfel, förbinder sig säljaren att efter eget val utbyta eller till fakturerat pris återtaga den felaktiga varan.

  Säljaren fritager sig från varje anspråk på ersättning för skada, stillestånd eller andra kostnader av direkt eller indirekt art som kan uppstå för köparen.